เงื่อนไขการใช้บริการ

Terms and Conditions

ข้อตกลง

ข้อตกลงรับทราบและยินยอมปฏิบัติตามนโยบายในการให้บริการของ www.webexpress.in.th
ซึ่งบริหารงานโดย บริษัท บิสไอเดีย จำกัด (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “บริษัทฯ”)
ตั้งอยู่ที่ 300/4 พรีเมี่ยมเพลส (นวมินทร์ – สุขาภิบาล 1) ถ.นวมินทร์, แขวงนวมินทร์, เขตบึ่งกุ่ม, กรุงเทพฯ 10240
โทร 0-2379-1102 หรือ 086-335-6812 (9.00น.-18.00น. จันทร์-ศุกร์) โทรสาร 0-2379-1103

นโยบาย และ ข้อตกลงในการใช้บริการของบริษัทฯมีดังต่อไปนี้

 1. การบริการ
  1. บริการเว็บสำเร็จรูปเป็นบริการที่บริษัทฯได้ทำการออกแบบพัฒนา template และโปรแกรมให้ผู้ใช้บริการได้ใช้งานร่วมกัน ผู้ใช้บริการสามารถใส่ข้อมูล รูปภาพ และเนื้อหาผ่านระบบการจัดการของ www.webexpress.in.th
  2. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ใน Template โปรแกรมและระบบการสร้างและบริหารเว็บไซต์ ห้ามมิให้ผู้ใดคัดลอก ทำซ้ำหรือนำไปใช้ที่อื่น โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร
  3. บริการเว็บสำเร็จรูปนี้ ไม่มีนโยบายให้ผู้ใช้บริการอัพโหลดไฟล์ โปรแกรม รวมทั้งไฟล์ html ที่สร้างจากการเขียนโปรแกรมจากเว็บต่างๆ ขึ้นไปบนเว็บการส่งข้อมูลขึ้นแสดงในเว็บสำเร็จรูปของผู้ใช้บริการ ใช้เพียงเว็บบราวเซอร์ที่เล่นอินเตอร์เน็ต ส่งรูปและข้อความขึ้นสู่ระบบตามตำแหน่งที่ต้องการตามวิธีการใช้งานของระบบเท่านั้น
  4. บริษัทฯ ไม่มีนโยบายที่จะจัดทำโปรแกรมให้เป็นการเฉพาะแก่ผู้ใช้บริการผู้ใช้บริการใดผู้ใช้บริการหนึ่ง ซึ่งปกติการจัดทำโปรแกรมเป็นการเฉพาะนี้จะมีค่าใช้จ่ายสูงมากเรียกว่า การจ้างจัดทำเว็บไซต์แบบ Tailor made แต่บริษัทฯ จะพัฒนาระบบการจัดทำเว็บไซต์ให้มีความหลากหลาย และ ยืดหยุ่นในการใช้งานเพื่อประโยชน์ต่อผู้ใช้บริการส่วนรวมเป็นหลัก อย่างไรก็ตาม บริษัทฯยินดีรับฟังความคิดเห็น หรือคำแนะนำของผู้ใช้บริการทุกผู้ใช้บริการ และขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลือกคำแนะนำมาปรับปรุงบริการต่อไป
  5. ในบางกรณี หากบริษัทฯ จัดทำโปรแกรมให้เป็นการเฉพาะแก่ผู้ใช้บริการผู้ใช้บริการใดผู้ใช้บริการหนึ่ง บริษัทฯ จะพัฒนาอยู่ในระบบมาตรฐานของ www.webexpress.in.th โดยอาจจะมีหรือไม่มีค่าใช้จ่าย ขึ้นอยู่กับการตกลงกันของผู้ใช้บริการและบริษัทฯ หลังจากนั้น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการนำโปรแกรมนั้น ให้บริการกับผู้ใช้บริการผู้ใช้บริการอื่นๆ ด้วย และถือเป็นทรัพย์สินของบริษัทฯ หากผู้ใช้บริการไม่ใช้บริการของ www.webexpress.in.th แล้วไม่สามารถนำโปรแกรมนั้นไปใช้ได้ เนื่องจากถูกจัดทำในระบบของ www.webexpress.in.th
  6. ผู้ใช้บริการได้ศึกษาและเข้าใจในคุณลักษณะของสินค้าและบริการต่างๆ ที่บริษัทฯ มีให้แล้ว ดังที่แสดงในหน้าเว็บไซต์ www.webexpress.in.th และผู้ใช้บริการตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการด้วยคุณลักษณะที่มีอยู่นี้ และยอมรับการเปลี่ยนแปลงที่จะมีในอนาคต
  7. ผู้ใช้บริการยอมรับการเปลี่ยนแปลงไปของ feature ต่างๆ ในลักษณะของการพัฒนาและ update version ใหม่ทั้งในเรื่องการเพิ่มลด feature การปรับปรุงพัฒนาวิธีการใช้งาน user interface การเพิ่มความปลอดภัยของระบบ ฯลฯ ทั้งในส่วนของเว็บไซต์และการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงการบริการด้านอื่นๆ
  8. ผู้ใช้บริการชำระค่าจดโดเมนเนมเป็นรายปี และชำระค่าต่ออายุในปีต่อๆ ไป(ฟรีปีแรก)
  9. บริษัทฯ มีบริการออกแบบเว็บไซต์ด้วยทีมงานมืออาชืพ ซึ่งเป็นการออกแบบเฉพาะสำหรับเว็บไซต์ของผู้ใช้บริการแต่ละท่านภายใต้โปรแกรมเว็บสำเร็จรูปของ www.webexpress.in.th แต่บริษัทฯ สามารถให้บริการกับผู้ใช้บริการท่านอื่นๆ ที่ทำธุรกิจเดียวกันหรือใกล้เคียงกันได้โดยการออกแบบให้มีความแตกต่างกันตามจุดเด่นของแต่ละธุรกิจของผู้ให้บริการ
  10. ระยะเวลาที่บริษัทฯ จะใช้ในการบริการออกแบบเว็บไซต์ด้วยทีมงาน ในสัญญาบริการเริ่มนับตั้งแต่วันที่บริษัทฯ ได้รับข้อมูลจากผู้ใช้บริการครบถ้วนเพียงพอในการออกแบบเว็บไซต์แล้วเท่านั้น
 2. การใช้บริการ
  1. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายไม่ว่าในลักษณะใดที่เกิดขึ้นจากการใช้บริการ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม
  2. ข้อมูล ภาพประกอบ และเนื้อหาต่างๆ ที่ผู้ใช้บริการนำมาลงในเว็บไซต์นั้น ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้ใช้บริการ บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นเนื่องจากการใช้งาน,การลุกล้ำสิทธิ์ส่วนบุคคล หรือปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างผู้ใช้บริการกับผู้อื่น
  3. ข้อมูลและเนื้อหาที่ผู้ใช้บริการนำมาลงในเว็บนั้น จะต้องไม่เป็นข้อมูลที่ผิดกฏหมายหรือขัดต่อศีลธรรมของสังคม และหากพบว่ามีเกิดขึ้น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการลบเนื้อหานั้น ๆ ออกไป หรือปิดเว็บไซต์นั้นๆ จนกว่าจะได้รับการแก้ไข
  4. บริษัทฯ มีข้อกำหนดด้านนโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy)
 3. เกี่ยวโดเมนเนม(Domain)
  1. โดเมนเนม หรือ เว็บไซต์ที่ได้รับการจดทะเบียนแล้ว ไม่สามารถเปลี่ยนชื่อหรือขอเงินคืนได้ หากต้องการเปลี่ยนชื่อเว็บไซต์ ต้องจดทะเบียนโดเมนเนมใหม่ แล้วย้ายข้อมูลจากเว็บเดิมตามเงื่อนไขการบริการของบริษัทฯ
  2. โดเมนเนม ที่ใช้บริการของเรา จะไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นในปีแรก(เฉพาะ.comเท่านั้น)
 4. การเข้าคิวงานและการยกเลิกบริการ
  1. การต่ออายุโดเมนเนม จะมีเจ้าหน้าที่ส่งเรื่องให้ผู้ใช้บริการทราบทางอีเมล์ ผู้ใช้บริการต้องดำเนินการภายใน 7 วัน
  2. ในกรณีที่โดเมนเนมหมดอายุไปแล้ว หากผู้ใช้บริการมีความประสงค์จะให้บริษัทฯ ตามต่ออายุให้นั้น บริษัทฯ จะพยายามดำเนินการให้ แต่ไม่สามารถรับรองได้ว่าจะสามารถติดตามได้หรือไม่เนื่องจากขึ้นกับเงื่อนไขการต่ออายุโดเมนเนมสากล และหากมีค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่ต้องจ่ายให้กับผู้ให้บริการต่างประเทศ ผู้ใช้บริการจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายนั้นๆ เอง
  3. ผู้ใช้บริการสามารถยกเลิกบริการได้ตลอดเวลา โดยส่ง อีเมลแจ้งความประสงค์ขอยกเลิกบริการมาได้ที่ webexpress@bizidea.co.th ซึ่งโดเมนเนมนั้น ยังคงเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ใช้บริการท่านนั้น และสามารถนำไปใช้งานสำหรับจัดทำเว็บไซต์ของตนเองได้ตามปกติต่อไป
  4. หากผู้ใช้บริการยกเลิกการใช้บริการ ผู้ใช้บริการจะไม่สามารถเข้าสู่เว็บไซต์และระบบการจัดการเว็บไซต์ได้อีก และบริษัทฯ จะลบข้อมูลในเว็บไซต์ทั้งหมดตามรอบระยะเวลาการลบข้อมูลของบริษัทฯ(30 วัน) ดังนั้น ผู้ใช้บริการจึงต้องเก็บข้อมูลต่างๆ ไว้ในแหล่งเก็บข้อมูลอื่นๆ ของผู้ใช้บริการเองเพื่อให้สามารถนำข้อมูล รูปภาพและเนื้อหาต่างๆ ไปจัดทำเว็บไซต์ได้เองต่อไป
  5. หากผู้ใช้บริการได้ยืนยันการออนไลน์เว็บไซต์เป็นที่เรียบร้อย รบกวนชำระค่าบริการภายใน 7 วันทำการ บริษัทฯจะทำการปิดเว็บไซต์จนกว่าจะได้รับค่าบริการตามข้อตกลงการใช้บริการ และหากภายใน 30 วัน ทางบริษัทฯจะถือเป็นการยกเลิกบริการ
  6. เมื่อผู้ใช้บริการทำการตกลงจัดจ้างทำเว็บไซต์หากไม่พบการชำระภายใน 7 วันทางบริษัทฯขอเลื่อนคิวการทำงานออกไป(ตามสมควร)
 5. ระบบการจัดการ
  1. บริษัทฯ พยายามอย่างเต็มที่ในการจัดการระบบให้มีเสถียรภาพ แต่หากมีปัญหาสุดวิสัยที่ทำให้เว็บไซต์ไม่สามารถออนไลน์ได้ชั่วขณะ หรือมีปัญหาอื่นใดระหว่างผู้ใช้บริการกับลูกค้าของเว็บไซต์ บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบในความเสียหายที่อาจจะมีขึ้นนั้น
  2. ผู้ใช้บริการจะต้องเก็บข้อมูล รูปภาพ และเนื้อหาต่างๆ ที่นำมาแสดงในหน้าเว็บไซต์ไว้ในแหล่งเก็บข้อมูลอื่นๆ ของผู้ใช้บริการเอง ดังนั้นหากมีปัญหาสุดวิสัยที่ข้อมูล รูปภาพและเนื้อหาต่างๆ ที่แสดงไว้สูญหายไป ผู้ใช้บริการสามารถนำต้นฉบับของตนเองมาใส่ในระบบการจัดการเว็บไซต์ใหม่ได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ พยายามอย่างเต็มที่ที่จะรักษาข้อมูลต่างๆ ของผู้ใช้บริการไม่ให้สูญหาย
  3. บริษัทฯ ได้จัดเตรียมระบบการ Backup ข้อมูลของผู้ใช้บริการตามมาตรฐานของบริษัทฯ(ก่อนนำส่งระบบ) ในกรณีที่เกิดความเสียหายกรณีร้ายแรง บริษัทฯ ยังสามารถนำข้อมูลที่ Backup เก็บไว้มาใช้งาน ณ ครั้งล่าสุดที่มีการ Backup สมบูรณ์ บริษัทฯ ได้พัฒนาปรับปรุงระบบการ Backup อย่างต่อเนื่องเพื่อให้สามารถจัดเก็บข้อมูลและนำกลับมาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตาม ทางบริษัทฯ ไม่ได้รับประกันความเสียหายที่เกิดขึ้นในกรณีที่ข้อมูลที่จัดเก็บมีความสูญหาย
 6. การติดต่อ, การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบและ เงื่อนไข
  1. การติดต่อระหว่างบริษัทฯ กับผู้ใช้บริการ จะใช้การติดต่อสื่อสารทางอีเมล์และการแจ้งข้อมูลผ่านพื้นที่ข่าวสารในระบบการจัดการเว็บไซต์เป็นหลัก โดยผู้ใช้บริการท่านใดมีปัญหาการใช้บริการ หรือ สอบถามเกี่ยวกับบริการสามารถส่ง อีเมล์ มาได้ที่ webexpress@bizidea.co.th หรือ กรอกแบบฟอร์มติดต่อบริษัทฯ ได้ในหน้าระบบการจัดการเว็บไซต์ของผู้ใช้บริการ กรณีท่านผู้ใช้บริการมีความประสงค์จะติชม หรือร้องเรียนปัญหาเกี่ยวกับการบริการ หรือเรื่องอื่นใด สามารถส่งอีเมล์มาได้ที่ contactus@bizidea.co.th
  2. บริษัทฯ จะมีการเปลี่ยนแปลงกฎ ระเบียบ และ เงื่อนไข การให้บริการเพื่อความเหมาะสมอยู่เสมอโดยบริษัทฯ จะแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบผ่านทาง เว็บไซต์ www.webexpress.in.th หรือผ่านทางหน้าระบบการจัดการเว็บไซต์ โดยบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และไม่รับผิดชอบความเสียหายที่เกิดแก่ผู้ใช้บริการหรือบุคคลที่สามอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงนี้
  3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเพิกถอนเว็บไซต์ของผู้ใช้บริการที่ไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ หรือนโยบายของบริษัทฯโดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 30 วัน